Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej cd

W przypadku obecności szpiku kostnego bezwzględna liczba neutrofilów wynosząca co najmniej 750 komórek na milimetr sześcienny i liczba płytek krwi co najmniej 50 000 na milimetr sześcienny była obecna, ale nie zastosowano ograniczeń dotyczących cytopenii, jeśli obecne było zajęcie szpiku kostnego. Kryterium wykluczającym był rak, który ograniczył oczekiwane przeżycie poniżej 2 lat, konieczność stosowania warfaryny (inne leczenie przeciwzakrzepowe było dozwolone), czynne zapalenie żołądka i jelit lub złe wchłanianie oraz stosowanie leków związanych z torsades des pointes, blok przedsionkowo-komorowy o wysokim stopniu złośliwości lub skorygowany odstęp QT wynoszący 480 ms lub więcej. Ocena i leczenie
Wszyscy pacjenci mieli wyjściową ocenę obejmującą analizę cytogenetyczną międzyfazową, analizę mutacji genów zmiennego łańcucha ciężkiego immunoglobuliny (IGHV), pomiar surowicy .2-mikroglobuliny i badanie objawów B (tj. Utrata masy ciała, nocne poty i gorączka). Pacjenci byli kolejno zapisywani do kohort, które otrzymywały doustny acalabrutinib w dawce 100 mg, 175 mg, 250 mg lub 400 mg raz dziennie jako część części zwiększania dawki (faza 1) lub 100 mg dwa razy dziennie. w ramach części rozszerzenia (faza 2). Definicja toksycznych skutków ograniczających dawkę obejmowała niehematologiczne efekty 3. stopnia lub wyższe (z wyjątkiem łysienia lub nudności, wymiotów lub biegunki, które ustąpiły w wyniku interwencji); neutropenia 4 stopnia trwająca dłużej niż 5 dni; małopłytkowość stopnia 4 lub trombocytopenia stopnia 3 z krwawieniem; stopnia 3. lub gorączki neutropenia; lub opóźnienie w dawkowaniu z powodu efektów toksycznych przez więcej niż 7 kolejnych dni. Eskalacja do następnej kohorty była dozwolona, jeśli mniej niż dwa toksyczne efekty ograniczające dawkę odnotowano u sześciu pacjentów.
Ocena choroby
Pacjenci byli oceniani podczas badania przesiewowego, cotygodniowo przez pierwszy miesiąc, co 2 tygodnie przez drugi miesiąc, co miesiąc przez 4 miesiące, a następnie co 3 miesiące. Oceny obejmowały pobieranie historii, badanie fizykalne i badania laboratoryjne pod kątem objawów toksycznych. Liczbę komórek T, komórek naturalnych zabójców i monocytów mierzono w punkcie wyjściowym i przed cyklami 3, 10 i 16 (każdy cykl trwał 28 dni). Poziomy immunoglobulin w surowicy mierzono zgodnie z tym samym harmonogramem. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z Common Toxicity Criteria National Cancer Institute, wersja 4.03. Toksyczne efekty hematologiczne oceniono zgodnie z kryteriami IWCLL.17
Punkty końcowe badania dla fazy obejmowały bezpieczeństwo (maksymalna tolerowana dawka), farmakodynamikę i farmakokinetykę; punkty końcowe dla fazy 2 obejmowały ogólny wskaźnik odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji i długoterminowy profil skutków ubocznych. Oceny odpowiedzi, w tym badanie radiologiczne, przeprowadzono na koniec cykli 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 dla większości pacjentów. Biopsję szpiku przeprowadzono u wszystkich pacjentów po 12 miesiącach lub po spełnieniu wszystkich innych kryteriów pełnej odpowiedzi. Odpowiedź została oceniona na podstawie kryteriów IWCLL17, ale wyizolowana limfocytoza nie została uznana za wskazującą na nawrót choroby (podsumowanie kryteriów odpowiedzi jest dostępnych w Tabeli S6 Dodatku Uzupełniającego). Częściową odpowiedź w kontekście limfocytozy uważano za odpowiedź częściową z limfocytozą
[hasła pokrewne: nieżyt nosa krzyżówka, bezdechy nocne, nadciśnienie samoistne ]

Powiązane tematy z artykułem: bezdechy nocne nadciśnienie samoistne nieżyt nosa krzyżówka