Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 5

Populacja przeznaczona do leczenia i populacja bezpieczeństwa obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę kwasu obeticholowego lub placebo (216 pacjentów, pacjent z grupy 5-10 mg wycofało się). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna uczestników na początku badania. Grupy badane były zrównoważone w punkcie wyjściowym. Typowe dla cech demograficznych pacjentów z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych było 91% uczestników, a 94% było białych; średni wiek pacjentów wynosił 56 lat (tabela 1). W sumie 93% pacjentów przyjmowało ursodiol w punkcie wyjściowym i podczas całego badania. W sumie 63% pacjentów miało historię świądu związanego z chorobą, a 59% zgłosiło świąd w punkcie wyjściowym. Około 20% pacjentów poddanych przejściowej elastografii miało wartość wskazującą na marskość wątroby (. 16,9 kPa) .18
Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 1. Rysunek 1. Pierwotny złożony punkt końcowy w fazie podwójnie ślepej i otwartej etykiety, według grupy próbnej. Pierwotny złożony punkt końcowy był poziomem fosfatazy alkalicznej mniejszym niż 1,67-krotność górnej granicy normalnego zakresu, z redukcją o co najmniej 15% w stosunku do wartości wyjściowej i całkowitym poziomem bilirubiny na poziomie lub poniżej górnej granicy prawidłowego zakresu. Kwas obetycholowy podawano ze standardowym roztworem ursodolu lub w monoterapii (u pacjentów, którzy przyjmowali nieakceptowalne działania niepożądane z ursodiolem). Wartości P obliczono za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela, stratyfikowanego zgodnie z czynnikiem stratyfikacji randomizacyjnej. P <0,001 dla każdej grupy kwasu obeticholowego w porównaniu do placebo w każdym punkcie czasowym pokazanym podczas fazy podwójnie ślepej. Wszystkie przedstawione grupy próbne to te, które zostały przydzielone losowo w fazie podwójnie ślepej próby. W fazie przedłużania fazy otwartej większość pacjentów początkowo otrzymywała kwas obetycholowy w dawce 5 mg; po 3 miesiącach, a następnie co 3 miesiące, pacjenci mieli możliwość zwiększenia dawki do 10 mg.
Na tle standardu opieki stawka pierwotnego punktu końcowego była wyższa w grupie 5-10 mg (46%) i grupie 10 mg (47%) niż w grupie placebo (10%) miesiąc 12 (P <0,001 dla obu porównań) (rysunek 1). Odpowiedź na kwas obetycholowy była szybka, ze znaczącą różnicą obserwowaną pomiędzy każdą grupą z kwasem acetylocelulozowym a grupą otrzymującą placebo do 2. tygodnia, a następnie w każdym punkcie czasowym w fazie podwójnie ślepej próby (p <0,001 dla wszystkich porównań) (ryc. 1).
Dodatkowe punkty końcowe
Rycina 2. Rycina 2. Poziom fosfatazy alkalicznej i bilirubiny całkowitej w podwójnie ślepej i otwartej fazie rozszerzenia etykiety, według grupy próbnej. Poniżej przedstawiono średnie wartości fosfatazy alkalicznej (panel A) i bilirubiny całkowitej (panel B) od wartości wyjściowej do 12 miesiąca w fazie rozszerzenia otwartej. Słupki błędów wskazują odchylenia standardowe. Pokazane grupy leczenia to te, które zostały przydzielone losowo w okresie podwójnie ślepej próby. Wszystkie wartości P służą do porównania każdej grupy leczenia z placebo pod względem średniej zmiany najmniejszych kwadratów w stosunku do wartości wyjściowej w fazie podwójnie ślepej. W panelu A, P <0,001 dla porównania każdej grupy kwasu obeticholowego z placebo [przypisy: gabinet dentystyczny, stomatolog kraków ruczaj, purchawka chropowata ]

Powiązane tematy z artykułem: purchawka chropowata stomatolog kraków ruczaj