Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 7

Aktywacja receptora farnezoidowego X i poziomy kwasu żółciowego w osoczu w fazie podwójnie ślepej, zgodnie z grupą próbną. Średnie wartości współczynnika wzrostu fibroblastów 19 (FGF-19) wzrosły (panel A), podczas gdy średnie wartości dla plazmy żółciowej kwasy uległy zmniejszeniu (panel B) w dwóch grupach kwasu obetycholowego. Słupki błędów na panelu A wskazują zakres międzykwartylowy oraz te w odchyleniach standardowych panelu B. W odniesieniu do całkowitego stężenia kwasu żółciowego w osoczu, dane przedstawiono tylko dla pacjentów otrzymujących ursodiol. Wartości P dla porównania każdej grupy leczenia z grupą placebo w odniesieniu do zmiany wartości wyjściowej na poziomie FGF-19 obliczono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. W celu analizy poziomów kwasu żółciowego w osoczu, wartości P dla porównań w grupie leczonej pochodzą z testu t-Studenta dla pary. W porównaniu z wartościami wyjściowymi dla placebo, obserwowano znaczące zmniejszenie wartości wyjściowych poziomów kwasów żółciowych i zależne od dawki zwiększenie od poziomu wyjściowego w poziomie FGF-19 w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym (p <0,01 dla wszystkich porównań), zgodne z aktywacją FXR (rysunek 3). Ponadto, w porównaniu ze zmianami w stosunku do wartości wyjściowej dla placebo, poziom CRP o wysokiej czułości znacznie spadł w stosunku do wartości wyjściowych w każdej grupie z kwasem acetylocelulozowym (P <0,01 dla obu porównań), a poziom TNF-. istotnie spadł w stosunku do wartości wyjściowej w grupie 10-dniowej. mg grupy kwasu obeticholowego (P = 0,006) (rys. S6 i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Poziom rozciętej cytokeratyny 18 znacznie zmniejszył się w stosunku do wartości wyjściowej w każdej grupie kwasu obeticholowego, w porównaniu ze zmianą w porównaniu z wartością wyjściową w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań). Zmiany poziomu interleukiny-6 i TGF-. nie różniły się istotnie między każdą grupą leczoną a grupą placebo. Poziom autotaksyny znacznie spadł w stosunku do wartości wyjściowej w grupie 10 mg, w porównaniu ze zmianą w stosunku do wartości wyjściowej w grupie placebo (P = 0,03); różnica w porównaniu z placebo nie była znacząca w grupie 5-10 mg. Szczegóły podano w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Kwas obetycholowy nie spowodował znaczącego zmniejszenia objawów mierzonych za pomocą kwestionariusza PBC-40. Pacjenci w grupie 10 mg mieli istotnie gorsze wyniki niż w grupie placebo w domenie itch kwestionariusza PBC-40 podczas pierwszych 3 miesięcy badania (P = 0,005 w tygodniu 2 i P <0,001 w 3 miesiącu) (Rys. Kwestionariusz badań nad pacjentem, który był podawany w 12. miesiącu, wykazał, że 85% pacjentów w grupie placebo, 87% osób z grupy 5-10 mg i 92% osób z grupy 10 mg brało udział w próba jest warta zachodu (tabela S5 w dodatkowym dodatku).
Nie stwierdzono istotnych różnic w nieinwazyjnych pomiarach zwłóknienia wątroby między grupą leczoną a grupą placebo. Zmiana od wartości wyjściowych do 12 miesięcy w przejściowych odkształceniach elastograficznych (ocenianych w ośrodkach, w których urządzenie FibroScan było dostępne) oraz w poprawionym wyniku zwłóknienia wątroby nie różniła się istotnie między grupą leczoną a grupą placebo
[patrz też: stomatolog kraków ruczaj, szpital puck, nadciśnienie samoistne ]

Powiązane tematy z artykułem: nadciśnienie samoistne stomatolog kraków ruczaj szpital puck