Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 7

Aktywacja receptora farnezoidowego X i poziomy kwasu żółciowego w osoczu w fazie podwójnie ślepej, zgodnie z grupą próbną. Średnie wartości współczynnika wzrostu fibroblastów 19 (FGF-19) wzrosły (panel A), podczas gdy średnie wartości dla plazmy żółciowej kwasy uległy zmniejszeniu (panel B) w dwóch grupach kwasu obetycholowego. Słupki błędów na panelu A wskazują zakres międzykwartylowy oraz te w odchyleniach standardowych panelu B. W odniesieniu do całkowitego stężenia kwasu żółciowego w osoczu, dane przedstawiono tylko dla pacjentów otrzymujących ursodiol. Wartości P dla porównania każdej grupy leczenia z grupą placebo w odniesieniu do zmiany wartości wyjściowej na poziomie FGF-19 obliczono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. W celu analizy poziomów kwasu żółciowego w osoczu, wartości P dla porównań w grupie leczonej pochodzą z testu t-Studenta dla pary. W porównaniu z wartościami wyjściowymi dla placebo, obserwowano znaczące zmniejszenie wartości wyjściowych poziomów kwasów żółciowych i zależne od dawki zwiększenie od poziomu wyjściowego w poziomie FGF-19 w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym (p <0,01 dla wszystkich porównań), zgodne z aktywacją FXR (rysunek 3). Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 7”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry cd

Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Szczegóły dotyczące nadzoru i składek autorskich znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłoszonych danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu. Pracownicy funduszu (Intercept Pharmaceuticals) asystowali przy pisaniu i wewnętrznej recenzji manuskryptu. Finansujący uczestniczył we wszystkich zadaniach opisanych powyżej we współpracy z naukowcami (sekcja 2.1 Dodatku uzupełniającego). Ostateczna decyzja o przesłaniu manuskryptu została podjęta przez członków komitetu sterującego publikacją, w skład którego wchodził ostatni autor, który jest pracownikiem podmiotu finansującego. Pierwotne, wtórne i eksploracyjne punkty końcowe
Pierwotnym złożonym punktem końcowym był poziom fosfatazy alkalicznej mniejszy niż 1,67-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, z redukcją o co najmniej 15% względem wartości wyjściowej i całkowity poziom bilirubiny na poziomie lub poniżej górnej granicy normalnego zakresu przy 12 miesięcy. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry cd”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 10

Prawie połowa pacjentów w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym, w porównaniu z 10% pacjentów z grupy placebo, spełniła kryteria dla złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego po zakończeniu podwójnie ślepej fazy. W grupie 5-10 mg około połowa pacjentów pozostawała w dawce 5 mg podczas całego badania, a pozostali pacjenci mieli dawki dostosowane do 10 mg po 6 miesiącach. Chociaż u niektórych pacjentów pierwotny punkt końcowy wystąpił przy niższej dawce, zaobserwowano przyrostową korzyść po dostosowaniu do wyższej dawki. Biopsje wątroby nie są rutynowo przeprowadzane w celu oceny postępu choroby u pacjentów z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych; dlatego w tej próbie wykonano nieinwazyjną ocenę zwłóknienia z zastosowaniem przejściowej elastografii i lepszych wyników zwłóknienia wątroby. Wśród podgrupy pacjentów, u których stwierdzono przejściową elastografię (43%), kwas obetycholowy nie wiązał się ze znaczącym zmniejszeniem tej nieinwazyjnej miary zwłóknienia wątroby po 12 miesiącach. Podobnie, zmiany w polepszonych wynikach zwłóknienia wątroby nie różniły się między grupą kwasu obetycholowego, jak i grupą placebo.
Chociaż kwas obeticholowy i ursodiol są strukturalnie podobne, mają one wyraźne lecz uzupełniające właściwości farmakologiczne. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 10”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 8

Zmiany w poziomach kwasu hialuronowego i TIMP-1 (składniki zwiększonego wyniku zwłóknienia wątroby) nie różniły się istotnie pomiędzy grupą leczoną a grupą placebo; poziom P3NP był znacząco zmniejszony w stosunku do wartości wyjściowej w 12. miesiącu w grupie 10 mg, w porównaniu ze zmianami w stosunku do wartości wyjściowej z placebo (P = 0,04). Szczegóły podano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku. Eksploracyjne punkty końcowe
Poziom IgM był podwyższony w punkcie wyjściowym we wszystkich grupach i był zmniejszony w większym stopniu w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym niż w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań). Zmniejszenie wyjściowych poziomów IgA i IgG było większe w grupie 10 mg niż w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań), a obniżenie poziomu IgG było większe w grupie 5-10 mg niż w grupa placebo (P = 0,02); zmniejszenie poziomu IgA nie różniło się istotnie między grupą placebo i grupą 5-10 mg. Poziom interleukiny-12 znacznie spadł w stosunku do wartości wyjściowych w porównaniu z placebo, w grupie 5-10 mg (P = 0,009) i grupie 10 mg (P = 0,003). Zmiana poziomu interleukiny-23 nie różniła się istotnie pomiędzy grupą leczoną a grupą placebo. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 8”

Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej cd

W przypadku obecności szpiku kostnego bezwzględna liczba neutrofilów wynosząca co najmniej 750 komórek na milimetr sześcienny i liczba płytek krwi co najmniej 50 000 na milimetr sześcienny była obecna, ale nie zastosowano ograniczeń dotyczących cytopenii, jeśli obecne było zajęcie szpiku kostnego. Kryterium wykluczającym był rak, który ograniczył oczekiwane przeżycie poniżej 2 lat, konieczność stosowania warfaryny (inne leczenie przeciwzakrzepowe było dozwolone), czynne zapalenie żołądka i jelit lub złe wchłanianie oraz stosowanie leków związanych z torsades des pointes, blok przedsionkowo-komorowy o wysokim stopniu złośliwości lub skorygowany odstęp QT wynoszący 480 ms lub więcej. Ocena i leczenie
Wszyscy pacjenci mieli wyjściową ocenę obejmującą analizę cytogenetyczną międzyfazową, analizę mutacji genów zmiennego łańcucha ciężkiego immunoglobuliny (IGHV), pomiar surowicy .2-mikroglobuliny i badanie objawów B (tj. Utrata masy ciała, nocne poty i gorączka). Pacjenci byli kolejno zapisywani do kohort, które otrzymywały doustny acalabrutinib w dawce 100 mg, 175 mg, 250 mg lub 400 mg raz dziennie jako część części zwiększania dawki (faza 1) lub 100 mg dwa razy dziennie. w ramach części rozszerzenia (faza 2). Definicja toksycznych skutków ograniczających dawkę obejmowała niehematologiczne efekty 3. Read more „Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej cd”

Zarządzanie rakiem prostaty ad

Wszystkie te informacje są dostępne dla naszego pacjenta. Zakładając długość każdego rdzenia biopsyjnego około 16 mm, guz ma długość około 5 mm. Ponieważ wskaźnik ryzyka raka prostaty jest oparty na biopsji typu sextant , długość 5 mm można podzielić na 2, zakładając, że biopsje sekstansowe wykryłyby mniej raka prostaty niż standardowa 10- lub 12-rdzeniowa biopsja, w którym długość próbki tkanki gruczołu krokowego może przekroczyć 100 mm. Zgodnie z nomogramem ryzyko wystąpienia raka prostaty u pacjenta wynosi 72%. Przy progu prawdopodobieństwa wynoszącym 70% dla określenia niezadowolonego raka, szansa, że potencjalnie agresywny nowotwór jest błędnie klasyfikowany, wynosi tylko 6%. Read more „Zarządzanie rakiem prostaty ad”

Zapobieganie i leczenie sezonowej grypy

Ta dziewczyna była jednym z 12 dzieci, które zginęły w Teksasie w sezonie grypowym 2006-2007. Większość z nich to zdrowe dzieci w wieku szkolnym, które nie były zaszczepione. Głównym wirusem grypy, który przeważał w tym sezonie, była grypa A / Nowa Kaledonia (H1N1), szczep zawarty w dostępnej szczepionce1. Całkowita liczba zgonów dzieci i nastolatków zgłoszonych do Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom ( CDC) na sezon grypowy 2006-2007 wynosił 76. Ta liczba prawdopodobnie będzie znacznie zaniżona. Read more „Zapobieganie i leczenie sezonowej grypy”

Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci ad 6

Ten wzrost poboru energii był niezależny od masy ciała, ponieważ różnice te utrzymywały się, gdy w modelu regresji uwzględniono wagę lub beztłuszczową masę ciała jako współzmienną, a podobne wyniki uzyskano, gdy spożycie energii wyrażono jako kilodżulę pokarmu spożywanego na kilogram ciała waga (P = 0,005 na podstawie analizy wariancji i P = 0,025 w teście Manna-Whitneya dla niskoenergetycznego obciążenia przedmiesiączkowego) (Figura 2B). Co ciekawe, całkowita waga spożytej żywności nie uległa znaczącemu zwiększeniu u nosicieli allelu A w porównaniu z nienośnymi (p = 0,82) (ryc. 2C), podczas gdy wagi poszczególnych makroelementów były konsekwentnie wyższe dla nosicieli (tabela 4), z 30 % wyższego spożycia tłuszczów po niskim zużyciu energii przedmiesiączkowej w nośnikach allelu A (P = 0,004 na podstawie analizy wariancji dostosowanej do masy ciała i P = 0,003 według testu U Manna-Whitneya). Poziomy spożycia poszczególnych makroelementów nie różniły się istotnie w zależności od genotypu, po dostosowaniu do całkowitego poboru energii. Gęstość energii przyjmowanej żywności (kilodżuli na gram spożywanej żywności) po tym, jak wszystkie trzy obciążenia przedmałżeńskie były wyższe wśród nośników allelu A niż wśród nienośnych, z 16% większą gęstością energii żywności spożywanej przez nosicieli po niskim zużyciu energii obciążenie (P = 0,03 na podstawie analizy wariancji i P = 0,03 na podstawie testu U Manna-Whitneya) (rysunek 2D). Read more „Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci ad 6”

Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci cd

Ilość żywności spożywanej następnie podczas posiłku testowego była oceniana poprzez ważenie produktów spożywczych przed i po jedzeniu. Energia i makroskładniki zostały ocenione zgodnie z informacjami producentów. Ogółem 76 dzieci pomyślnie ukończyło wszystkie trzy testy i włączono je do tej analizy. Wydatek energetyczny
Spoczynkową przemianę materii oceniano za pomocą kalorymetrii pośredniej, stosując wentylowany kaptur (Deltatrac, Datex-Ohmeda) przystosowany do stosowania u dzieci. Pomiary przeprowadzono, gdy dzieci były w stanie poposiłkowym, o tej samej godzinie po południu. Read more „Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci cd”

Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci ad

Zbadaliśmy także rolę rs9939609 w kontroli wydatku energetycznego i zachowań żywieniowych w intensywnie analizowanej podgrupie tych dzieci. Metody
Przedmioty
Uczestnikami badania byli przedszkolni uczniowie, w wieku od 4 do 10 lat, z północno-wschodniej Szkocji, z których większość była pochodzenia europejskiego (95%). Zostali oni zwerbowani ze Studium Bilansu Energetycznego, badania związków fenotypowych i genotypów w utrzymywaniu równowagi energetycznej u dzieci.12-14 Genomowy DNA został wyizolowany z próbek śliny wszystkich osobników po tym, jak rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a dzieci udzieliły zgody. Zatwierdzenie Bilansu Bilansu Energetycznego zostało przyznane przez Komisję Tayside ds. Etyki Badań Medycznych i Lokalny Komitet Badawczy Fife. Read more „Oparty na otyłości wariant genu FTO i zwiększone spożycie energii u dzieci ad”