Nadcisnienie czerwone

Z chwilą kiedy nadciśnienie doprowadza do uszkodzenia nerek i ich marskości, czerwone zabarwienie powłok znika i zjawia się bladość wskutek skurczu naczyń skórnych i nagromadzenia się wody w tkankach. Ten obraz klinika nazywa nadciśnieniem bladym i jest ono wyrazem uszkodzenia nerek. Istnieje jeszcze zespół nadciśnienia złośliwego. Zespół ten może wystąpić w przebiegu różnych chorób związanych z nadciśnieniem. Zespół ten charakteryzuje się obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego oraz wylewami krwawymi i wysiękiem na dnie oka. Read more „Nadcisnienie czerwone”

zwezenia naczyn

Wykazano, że nadciśnienie z niedokrwienia nerek zdarza się w przypadkach przeszczepienia niedokrwionej nerki na kark lub w pachwinę, to znaczy pozbawionej wszelkich połączeń nerwowych z ustrojem. Stwierdzono dalej, że nadciśnienia spowodowanego niedokrwieniem nerek nie można zniweczyć przez przecięcie pod przeponowe nerwu trzewnego i usunięcie zwojów krezkowych i górnych lędźwiowych. Na podstawie tych doświadczeń wydaje się rzeczą jasną i udowodnioną że wzrost ciśnienia krwi wywołany niedokrwieniem nerki jest raczej pochodzenia humoralnego, nie zaś nerwowego. Dostarczono również dowodu na poparcie teorii humoralnej stwierdzając, że niedokrwiona nerka wydziela ciała hipertensyjne. Jeżeli bowiem zahamować krążenie w żyle nerkowej i jednocześnie zwęzić tętnicę, to ciśnienie krwi nie podnosi się, gdyż ciała hipertensyjne z nerki nie przedostają się z krwią żylną do ogólnego krwiobiegu. Read more „zwezenia naczyn”

Mechanizm nerkowy

Po uciśnięciu bowiem naczyń jednej zdrowej nerki ciśnienie krwi nie podnosi się trwale, gdyż druga zdrowa nerka niszczy ciało hipertensyjne dzięki wytwarzaniu enzymu hipertensynazy. Jeżeli natomiast spowodujemy niedokrwienie drugiej nerki przez częściowy ucisk tętnicy nerkowej, to powstaje wtedy nadciśnienie utrzymujące się przez długi czas na wysokim poziomie. Jeżeli uciskamy stopniowo tętnicę nerkową jednej nerki, podczas gdy druga jest prawidłowa, to następuje niewielki wzrost ciśnienia krwi, który powoli wyrównuje się, albowiem nerka prawidłowa usuwa ciało hipertensyjne. Usunięcie w tych warunkach nerki zdrowej powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi do wysokiego poziomu. Pomimo że niedokrwiona nerka wytwarza ciało hipertensyjne, bezpośrednia próba wykazania go we krwi zwierząt z nadciśnieniem nie powiodła się. Read more „Mechanizm nerkowy”

W powstawaniu nadcisnienia pierwotna przyczyna jest wytworzenie sie odruchu warunkowego

Wynika z tego, że kora mózgowa ma zasadniczy wpływ na ośrodki naczyniowe w międzymózgowiu. Pod wpływem bowiem podrażnienia mechanizmów recepcyjnych mogą wytworzyć się odruchy warunkowe, które przez wpływ na podwzgórze i układ współczulny wywołują skurcz naczyń krwionośnych. Powstaje więc w nadciśnieniu nadmierna czynność ogniska pobudzenia wytworzonego w korze mózgowej na drodze podrażnień mechanizmów recepcyjnych i ognisko to nie może być rozproszone i zgaszone przez czynność hamującą i koordynującą kory mózgowej, która znajduje się w stanie podrażnienia. W powstawaniu nadciśnienia pierwotną przyczyną jest wytworzenie się odruchu warunkowego na pobudzenia płynące z mechanizmów eksterocepcyjnych i interocepcyjnych. Podniesienie się ciśnienia krwi prowadzi do powstawania czynnościowych zmian w nerkach i wtedy w nadmiarze powstaje renina, która jest bodźcem bezwarunkowym, gdyż przez jej zastosowanie można doświadczalnie wytworzyć odruch warunkowy wyrażający się podniesieniem ciśnienia krwi. Read more „W powstawaniu nadcisnienia pierwotna przyczyna jest wytworzenie sie odruchu warunkowego”

Podawanie nadmiernej ilosci kortyny

Podawanie nadmiernej ilości kortyny przez dłuższy czas wywołuje objawy stwardnienia naczyń i szybkie starzenie się. Dotąd jeszcze niedostatecznie wyjaśnioną, lecz bardzo częstą zmianą spotykaną w nadciśnieniu jest przerost kory nadnerczy. Wiemy, że octan dezoksykortykosteronu w doświadczeniu na zwierzęciu, a także u człowieka, podnosi ciśnienie krwi. W badaniach doświadczalnych znajdujemy prawie stały przerost kory nadnerczy w trwałym nadciśnieniu pochodzenia nerkowego, w samoistnym zaś nagromadzenie się w niej lipoidów. Można, zatem domyślać się, że takie trwałe nadciśnienie jest w pewien sposób podtrzymywane przez nadczynność kory nadnerczy. Read more „Podawanie nadmiernej ilosci kortyny”

Uposledzenie wydzielania sliny parasympatycznej

Upośledzenie wydzielania śliny parasympatycznej, spowodowane przewagą układu współczulnego nad przywspółczulnym, byłoby również dodatkowym czynnikiem utrzymującym ciśnienie na wyższym poziomie z powodu braku swoistych ciał hipotensyjnych śliny. Ślina, bowiem jest jednym z czynników podtrzymujących stan rozszerzenia naczyń przewodu pokarmowego, co sprzyja czynnościom wydzielniczym gruczołów trawiennych Walawski. Przewlekła suchość w jamie ustnej powstaje najczęściej z powodu zaburzeń układu wegetatywnego, w których występuje przewaga nerwu współczulnego. Udało się to stwierdzić także w durze plamistym, w przebiegu, którego układ przywspółczulny jest czynnościowo porażony Gerner Walawski. Teoria hormonalna W patogenezie nadciśnienia samoistnego należy również wziąć pod uwagę wadliwą czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania. Read more „Uposledzenie wydzielania sliny parasympatycznej”

Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 7

Łącznie 8 pacjentów miało całkowitą utratę wzroku (brak postrzegania światła). Czas usuwania grzybów był znacznie krótszy u pacjentów otrzymujących amfoterycynę B i flucytozynę niż u pacjentów otrzymujących samą amfoterycynę B lub w skojarzeniu z flukonazolem, z szybszym spadkiem liczby kolonii (-0,42 log10 CFU na dzień vs. -0,31 log10 CFU na dzień i -0,32 log10 CFU na dzień, odpowiednio, P <0,001 dla obu porównań) (Figura 2B).
Wpływ terapii antyretrowirusowej
Łącznie 89 pacjentów otrzymywało lub zaczęło otrzymywać ART podczas 6-miesięcznej obserwacji: 27 pacjentów w grupie otrzymującej samą amfoterycynę B, 32 w grupie otrzymującej amfoterycynę B plus flucytozynę i 30 w grupie otrzymującej amfoterycynę B plus flukonazol . Read more „Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 7”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry

Pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych (dawniej nazywane pierwotną marskością żółciową wątroby) może przejść do marskości i śmierci pomimo leczenia ursodiolem. Poziom fosfatazy alkalicznej i bilirubiny koreluje z ryzykiem przeszczepienia wątroby lub zgonu. Kwas obetycholowy, farnezoidalny agonista receptora X, wykazał potencjalne korzyści u pacjentów z tą chorobą. Metody
W tej 12-miesięcznej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próbie fazy 3, losowo przydzielono 217 pacjentów, którzy nie wykazywali wystarczającej odpowiedzi na ursodiol lub którzy stwierdzili, że działania niepożądane ursodiolu są nieakceptowalne do przyjęcia kwasu obeticholowego w dawce 10 mg ( grupa 10 mg), kwas obetycholowy w dawce 5 mg z dostosowaniem do 10 mg, jeśli dotyczy (grupa 5-10 mg) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był poziom fosfatazy alkalicznej mniejszy niż 1,67-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, z redukcją o co najmniej 15% względem wartości wyjściowej i normalnym poziomem bilirubiny całkowitej.
Wyniki
Spośród 216 pacjentów poddanych randomizacji i otrzymujących co najmniej jedną dawkę kwasu obetycholowego lub placebo, 93% otrzymywało ursodiol jako terapię podstawową. Pierwotny punkt końcowy wystąpił u większej liczby pacjentów w grupie 5-10 mg (46%) i grupie 10 mg (47%) niż w grupie placebo (10%, P <0,001 dla obu porównań). Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 11

Nie stwierdzono innych zmian w jakości życia, ocenianych za pomocą kwestionariusza PBC-40, wśród pacjentów leczonych kwasem obetycholowym. Pacjenci z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych zazwyczaj mają hiperlipidemię z podwyższonym poziomem cholesterolu HDL i cholesterolu LDL; profil ten nie jest związany ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.31 Podobnie jak w poprzednich badaniach, leczenie kwasem obetycholowym wiązało się z obniżeniem poziomu cholesterolu HDL. To odkrycie może wynikać ze zwiększonej ekspresji receptora zmiatającego wątrobę B1, która jest regulowana w górę przez aktywację FXR i stymuluje wychwyt wątrobowy cholesterolu z HDL.32 Leczenie kwasem obetycholowym wiązało się z początkowym wzrostem poziomu cholesterolu LDL i utrzymującym się spadkiem poziomu cholesterolu LDL. poziom triglicerydów, który pozostawał stabilny podczas przedłużenia otwartej etykiety. Długoterminowe znaczenie tych wyników jest niejasne.
Ta próba ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych jest przewlekłą chorobą wątroby, a wyniki tutaj przedstawione są tylko przez 2 lata leczenia kwasem obetycholowym. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 11”

Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej ad

Ibutynib jest pierwszym w swojej klasie, nieodwracalnym małocząsteczkowym inhibitorem BTK, który ma zdolność kowalencyjnego wiązania się z C481.11. Iskutinib wykazał znaczącą aktywność pojedynczego czynnika u pacjentów z nawrotowym CLL iu wcześniej nieleczonych pacjentów12-14 Postępujące choroba podczas leczenia ibrutinibem jest rzadkością u pacjentów z wcześniej nieleczoną PBL, a także u pacjentów z anomalią genomu o małym ryzyku. 12-14 Wśród osób z cechami genomu wysokiego ryzyka progresja występuje częściej, albo krótko po rozpoczęciu terapii ibrutinibem, dzięki transformacji Richtera (CLL, która przekształciła się w chłoniaka z dużych komórek), albo później z postępującą CLL.15. Ibutynib wiąże się również nieodwracalnie do innych kinaz (np. receptora naskórkowego czynnika wzrostu [EGFR], kinazy tyrozynowej ulegającej ekspresji w raku wątrobowokomórkowym [TEC], indukowalnej przez interleukinę-2 kinazie komórek T [ITK] i kinazie chromosomu X komórki T [TXK]). Te cechy farmakodynamiczne mogą być odpowiedzialne za zdarzenia niepożądane związane z ibrutinibem, które nie są typowo obserwowane u pacjentów z niedoborem BTK, takie jak wysypka, biegunka, bóle stawów lub mięśniobóle, migotanie przedsionków, wybroczyny i poważny krwotok.
Acalabrutinib (ACP-196) jest selektywnym, nieodwracalnym inhibitorem BTK drugiego pokolenia, który ma ulepszone właściwości farmakologiczne, w tym korzystną ekspozycję na osocze, szybkie wchłanianie doustne, krótki okres półtrwania i brak nieodwracalnego celowania w alternatywne kinazy, takie jak jako EGFR, TEC i ITK. Read more „Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej ad”