Tętniak paranowotworowy w raku jajnika

Mechanizmy występowania trombocytozy paranowotworowej w raku jajnika oraz rola płytek krwi w stymulowaniu wzrostu raka są niejasne. Metody
Przeanalizowaliśmy dane kliniczne dotyczące 619 pacjentów z nabłonkowym rakiem jajnika w celu zbadania związków między liczbą płytek krwi a wynikiem choroby. Próbki ludzkie i mysie modele nabłonkowego raka jajnika wykorzystano do zbadania mechanizmów leżących u podłoża trombocytozy paraneoplastycznej. Stwierdzono wpływ płytek krwi na wzrost guza i angiogenezę.
Wyniki
Trombocytoza była istotnie związana z zaawansowaną chorobą i skróceniem przeżycia. Stężenie trombopoetyny i interleukiny 6 w osoczu było znacząco podwyższone u pacjentów z trombocytozą w porównaniu z pacjentami, którzy nie mieli trombocytozy. W modelach mysich zwiększona wątrobowa synteza trombopoetyny w odpowiedzi na interleukinę-6 pochodzącą z nowotworu była mechanizmem leżącym u podłoża trombocytozy paraneoplastycznej. Interleukina-6 związana z nowotworem i trombopoetyna w wątrobie były również związane z trombocytozą u pacjentów. Wyciszanie trombopoetyny i trombocytozy z interleukiną-6 u myszy z nowotworami. Leczenie przeciwciałem przeciw interleukinie-6 znacząco zmniejszało liczbę płytek krwi u myszy z nowotworem oraz u pacjentów z nabłonkowym rakiem jajnika. Ponadto, neutralizacja interleukiny-6 znacząco zwiększyła terapeutyczną skuteczność paklitakselu w mysich modelach nabłonkowego raka jajnika. Zastosowanie przeciwciała przeciwpłytkowego do zmniejszenia o połowę liczby płytek krwi u myszy z nowotworem znacząco zmniejszyło wzrost guza i angiogenezę.
Wnioski
Te odkrycia potwierdzają istnienie obwodu parakrynnego, w którym zwiększona produkcja cytokin trombopoetycznych w tkance guza i gospodarza prowadzi do trombocytozy paraneoplastycznej, która stymuluje wzrost guza. Spekulujemy, że przeciwdziałanie trombocytozie paranowotworowej bezpośrednio lub pośrednio poprzez celowanie w te cytokiny może mieć potencjał terapeutyczny. (Finansowane przez National Cancer Institute i inne.)
Wprowadzenie
Płytki krwi są wysoce reaktywnymi komórkowymi efektorami hemostazy, odporności i zapalenia.1 Koncepcja długowieczności odgrywa kluczową rolę w rozwoju i przerzutach raka. Faktycznie, kliniczna obserwacja, że trombocytoza (określona jako liczba płytek krwi> 450 000 na milimetr sześcienny) występuje u pacjentów z guzami litymi została wykonana ponad 100 lat temu. 2,3 Prawie 40% osób przypadkowo stwierdzono, że liczba płytek krwi przekracza 400 000 na milimetr sześcienny w przypadku braku niedoboru żelaza i łagodnych stanów zapalnych ma okultystycznego raka, najczęściej pierwotnego raka żołądkowo-jelitowego, płuc, sutka lub jajnika. 4 Poza obserwacjami klinicznymi, dane eksperymentalne sugerują, że płytki krwi aktywnie wspierają progresję nowotworu poprzez różne mechanizmy, w tym ochronę komórek rakowych przed nadzorem immunologicznym, negocjowanie zatrzymania komórek rakowych w mikrokrążeniu i stymulację angiogenezy.5
Biorąc pod uwagę krótką żywotność krążącego krążka, codziennie należy wytwarzać około 1011 płytek krwi, aby utrzymać prawidłową liczbę płytek krwi u dorosłych .6,7 Ten wysoki wyjściowy poziom produkcji może potencjalnie znacząco zwiększyć w kontekście raka
[patrz też: nadciśnienie samoistne, stomatologia mikroskopowa łódź, gabinet dentystyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: nadciśnienie samoistne stomatologia mikroskopowa łódź