Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka ad 8

Niewydolność leczenia z powodu nowo aktywnych zmian naczyniowo-żołądkowych była również bardziej powszechna w przypadku placebo niż w przypadku adalimumabu. Obserwacje te są zgodne z wpływem adalimumabu na zapalenie odcinka tylnego. Klinicznie istotne wyniki związane ze stanem zapalnym uveitic (np. Stopnie komórek komory przedniej i szklistego zamglenia, najlepiej skorygowana ostrość widzenia i centralna grubość siatkówki) były istotnie lepsze w przypadku adalimumabu niż w przypadku placebo. Wyniki skuteczności tego kontrolowanego badania są potwierdzone wynikami wcześniejszych niekontrolowanych badań. W prospektywnym, wieloośrodkowym, otwartym badaniu adalimumabu z udziałem pacjentów z opornym na leczenie niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka, u 68% pacjentów spełnione zostały określone kryteria sukcesu klinicznego po 10 tygodniach leczenia.17 W retrospektywnej serii pacjentów z przewlekłym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka utrzymującym się kontrolę stanu zapalnego i oszczędzanie glukokortykoidów osiągnięto u 38% pacjentów po 12 tygodniach iu 57% pacjentów po roku.23 W badaniu prospektywnym obejmującym 131 pacjentów z opornym na leczenie niezarażnym zapaleniem błony naczyniowej oka, prawie połowa z nich miała zapalenie panewki i 31% u których początkowo wystąpił torbielowaty obrzęk plamki, leczenie adalimumabem wiązało się ze znacznym zmniejszeniem grubości plamki w stosunku do wartości wyjściowej oraz z ustąpieniem obrzęku plamki.15 Podobnie, w retrospektywnym, wieloośrodkowym badaniu z udziałem 60 pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem tęczówki, adalimumab zmniejszył obrzęk plamki u 53% z 32 pacjentów, u których wystąpił obrzęk plamki przed leczeniem; poprawiono także ostrość wzroku i komórki komory przedniej 16
Niska immunogenność adalimumabu obserwowana w naszej próbie mieściła się w zakresie częstości obserwowanych dla adalimumabu w innych stanach chorobowych.12 Nie wykryto nowych sygnałów bezpieczeństwa.13,24 Ogólna częstość zdarzeń niepożądanych związanych z adalimumabem była większa niż w przypadku placebo. związane z nimi zdarzenia niepożądane, podobnie jak szybkość ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z adalimumabem oraz działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia, prawdopodobnie z powodu działania immunomodulującego leku. To pojęcie jest poparte większą częstością infekcji dróg oddechowych (np. Zapalenie błony śluzowej nosa i oskrzeli) związanych z adalimumabem, jak ocenili badacze, oraz zdarzeń niepożądanych związanych z adalimumabem, takich jak infekcje i reakcje alergiczne, prowadzące do przerwania leczenia; te działania niepożądane opisano wcześniej.12 Wszystkie ciężkie działania niepożądane były unikalne i nie zidentyfikowano żadnych objawów niepożądanych, które doprowadziły do przerwania leczenia adalimumabem.
Na ogół nie ma randomizowanych, kontrolowanych badań immunosupresyjnych terapii niezakaźnego zapalenia błony naczyniowej. Projekt, duża populacja pacjentów, różnorodność diagnostyki zapalenia błony naczyniowej, czteroskładnikowy pierwszorzędowy punkt końcowy i hierarchiczna analiza statystyczna drugorzędowych punktów końcowych były mocnymi stronami naszej próby. Złożony pierwszorzędowy punkt końcowy oceniał wiele aspektów choroby, rozciągając się od przednich do tylnych odcinków oka i umożliwiając szerszą ocenę odpowiedzi na leczenie.
Zakres, w jakim możemy interpretować dane z badań, jest ograniczony. U pacjentów otrzymujących adalimumab czas do niepowodzenia leczenia mógł być zaniżony, a odsetek niepowodzeń leczenia może być zawyżony w porównaniu z tymi środkami w warunkach nieterminowych, ponieważ wszyscy pacjenci szybko przerwali leczenie glikokortykosteroidami. W praktyce klinicznej pacjenci otrzymują doustne lub miejscowe glukokortykoidy, jeśli jest to konieczne w celu utrzymania kontroli zapalenia jajowodów.5 Bez względu na to, że u ponad połowy pacjentów wystąpił niepowodzenie leczenia w ciągu 80 tygodni, adalimumab opóźnił wystąpienie flawek moczowoprzepustowych w większości oczu, ale zgodnie z oczekiwaniami nie leczyć zapalenia błony naczyniowej u pacjentów.
Leczenie adalimumab skutecznie osiągnęło wczesną i utrzymującą się kontrolę choroby po przerwaniu leczenia glikokortykosteroidami zarówno poprzez znaczące zmniejszenie stanu zapalnego, jak i zmniejszenie upośledzenia widzenia u pacjentów z czynnym niezakaźnym pośrednim zapaleniem błony naczyniowej oka, zapaleniem błony śluzowej tylnej części oka lub zapaleniem panewki. Wystąpiło więcej zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem i bardziej poważnymi zdarzeniami niepożądanymi w grupie adalimumab niż w grupie placebo w badaniu. Adalimumab zmniejszył pogorszenie kilku klinicznie istotnych działań zapalnych i znacząco obniżył ryzyko wystąpienia uleitycznego zapalenia lub pogorszenia widzenia.
[przypisy: gabinet dentystyczny, kre alkalyn, medycyna estetyczna wilanów ]

Powiązane tematy z artykułem: kre alkalyn medycyna estetyczna wilanów