ZYLAKI

Niektórzy twierdzą, że istnieje wrodzone osłabienie ścianek żylnych, wyrażające się w nieprawidłowym tworzeniu się i rozmieszczeniu włókien sprężystych i mięśniowych. Istnieje również pogląd, że w powstawaniu żylaków zasadniczą rolę odgrywają zastawki żylne, których niedorozwój lub brak powoduje utrudnienie odpływu krwi. Mechaniczny czynnik, to jest zastój lub zwiększone ciśnienie żylne, nie może sam przez się spowodować powstawania żylaków, gdyż żyły posiadają duże właściwości kompensacyjne i dzięki swojej sprężystości dają sobie doskonale radę z czynnikiem mechanicznym. Dopiero zespół czynników, jak wrodzone osłabienie ścian żylnych, niedostateczność zastawek i zmniejszenie się sprężystości włókien ścianki wskutek zmian patologicznych, może sprzyjać powstawaniu żylaków z przyczyn mechanicznych. Najczęściej na żylaki cierpią osoby w wieku 30-45 lat, które z racji swego zawodu muszą długo przebywać w pozycji stojącej i nie mogą wykonywać większych ruchów. Read more „ZYLAKI”

Pojecie stwardnienia tetnic jest zlozone

Pojęcie stwardnienia tętnic jest złożone, różne, bowiem sprawy chorobowe toczące się w ścianach naczyń prowadzą do ich stwardnienia i utraty sprężystości oraz w związku z tym do zaburzenia ich czynności. Podstawową sprawą w stwardnieniu tętnic są zaburzenia biochemicznych procesów w elementach komórkowych ścianki naczyniowej. Zróżnicowane, bowiem komórki tracą zdolność do chemicznej regeneracji i występuje zmiana w koloidach protoplazmy w związku z ich starzeniem się hysteresis, co w wyniku doprowadza do zmian wstecznych. Dlatego też należy przyjąć, że najrozmaitsze wpływy patologiczne czy to mechaniczne, czy chemiczne działające na ściankę naczyniową i upośledzające jej odżywianie sprzyjają powstawaniu stwardnienia tętnic. lm dłużej one działają, tym łatwiej występuje stwardnienie naczyń. Read more „Pojecie stwardnienia tetnic jest zlozone”

Cisnienie srednie jest to stale cisnienie równowazne cisnieniu zmiennemu, wywolanemu przez czynnosc serca

Ciśnienie średnie jest to stałe ciśnienie równoważne ciśnieniu zmiennemu, wywołanemu przez czynność serca. Innymi słowy jest to ciśnienie, które przy stałej wartości dawałoby tę samą szybkość przepływu krwi przez naczynia, jaką daje rzeczywiste zmienne ciśnienie wywołane zmiennym działaniem serca. Jest ono wypadkową ciśnień rzeczywiście działających i ciągle zmiennych. Wartość ciśnienia średniego znajduje się bliżej wartości ciśnienia rozkurczowego i nie jest ona średnią arytmetyczną ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Ciśnienie średnie nie jest wartością realną, gdyż zmienna i zależna od różnych regulacyjnych wpływów czynność serca nie może wywoływać stałego ciśnienia krwi. Read more „Cisnienie srednie jest to stale cisnienie równowazne cisnieniu zmiennemu, wywolanemu przez czynnosc serca”

Wysokosc cisnienia krwi w zylach blisko serca jest zblizona do zera

Wysokość ciśnienia krwi w żyłach blisko serca jest zbliżona do zera. Dzięki temu chłonka może bez przeszkód wlewać się do żył. W miarę oddalania się od serca ciśnienie w żyłach wzrasta, np. w żyle próżnej górnej ciśnienie u psa wynosiło w pewnym doświadczeniu – 2,96, w żyle szyjnej 0,52, w ramieniowej 3,9, w żyle udowej 5,42 mm słupa rtęci. Wszystkie czynniki zmniejszające ciśnienie w układzie tętniczym podnoszą ciśnienie krwi w żyłach. Read more „Wysokosc cisnienia krwi w zylach blisko serca jest zblizona do zera”

CISNIENIE KRWI

CIŚNIENIE KRWI Ciśnienie krwi w tętnicach średniego kalibru waha się w warunkach fizjologicznych między 100-130 mm słupa rtęci średnio przyjmujemy 120 mm słupa rtęci w tętnicy promieniowej. Ciśnienie powstające przy każdym skurczu serca nazywamy skurczowym maksymalnym w przeciwieństwie do ciśnienia, jakie panuje w naczyniach podczas rozkurczu serca, to jest rozkurczowego minimalnego, które waha się od 70-90 mm słupa rtęci. Ciśnienie w tętnicy głównej wynosi 170 mm jako maksymalne i 120 mm słupa rtęci jako minimalne. Różnice pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym nazywamy rozpiętością amplitudą j ciśnienia krwi. Wynosi ona zazwyczaj 1/3 ciśnienia maksymalnego i 1h ciśnienia minimalnego. Read more „CISNIENIE KRWI”

Patogeneza choroby nadcisnieniowej

Patogeneza choroby nadciśnieniowej Przyczyny choroby nadciśnieniowej, jak wynika z rozmaitych postaci tej choroby, są bardzo różne, niekiedy trudne do wyraźnego określenia. Nie ulega wątpliwości, że klimat i warunki życia odgrywają pewną rolę w powstawaniu nadciśnienia. Nadciśnienia bowiem samoistnego nie spotyka się prawie nigdy w Chinach i wśród plemion murzyńskich w Afryce nie mających styczności z białymi. Pożywienie mięsne bardziej sprzyja powstawaniu nadciśnienia niż pożywienie jarskie, jednak czynnik ten nie ma jakiegoś decydującego znaczenia. Różne były i są poglądy i dane doświadczalne dotyczące istotnej patogenezy choroby nadciśnieniowej. Read more „Patogeneza choroby nadcisnieniowej”

Patogeneza nerkowa

Patogeneza nerkowa nadciśnienia samoistnego w zajęciu tylko jednej nerki nie może być przy jęta- Nie wykazano bowiem jednostronnego zajęcia nerki w przypadkach nadciśnienia samoistnego ani wpływu wycięcia nerki na ciśnienie krwi, ani nadciśnienia samoistnego w przypadkach jednostronnych schorzeń nerki. Na sekcjach widzi się przypadki nadciśnienia samoistnego bez stwardnienia tętniczek nerkowych. Niekiedy w schorzeniach jednej nerki powstaje wprawdzie nadciśnienie, które po usunięciu chorej nerki spada do liczb prawidłowych, jednak to nadciśnienie nie ma nic wspólnego z nadciśnieniem samoistnym. Nadciśnienie w tych, przypadkach jest sprawą wtórną, powstałą na tle schorzałej nerki w związku z jej stanem zapalnym i zaburzeniami w niej krążenia. Niedokrwienie nerki nie jest więc pierwotnym czynnikiem przyczynowym w powstawaniu nadciśnienia samoistnego u człowieka. Read more „Patogeneza nerkowa”

Usuniecie nadnerczy u psa z nadcisnieniem powoduje nagly spadek cisnienia

Usunięcie nadnerczy u psa z nadciśnieniem powoduje nagły spadek ciśnienia. Intensywne leczenie takiego psa hormonem kory nadnerczy powoduje stopniowe podwyższenie ciśnienia, które jednak nie osiąga poprzedniej wysokości. Należałoby, więc sądzić, że sprawa ta jest związana raczej z usunięciem kory nadnerczy niż rdzenia. W jaki sposób nadnercza uczestniczą w mechanizmie powstawania nadciśnienia, nie jest ustalone. Niektórzy twierdzą, że nadciśnienie u chorych bywa raczej wywołane uszkodzeniem rdzenia niż kory. Read more „Usuniecie nadnerczy u psa z nadcisnieniem powoduje nagly spadek cisnienia”

Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 3

Pacjenci z grupy otrzymywali dożylnie amfoterycynę B w dawce mg na kilogram dziennie przez 4 tygodnie, a następnie doustnie flukonazol w dawce 400 mg na dobę przez 6 tygodni, co było zgodne z miejscową praktyką w momencie rozpoczęcia leczenia. badanie. Pacjenci w grupie 2 otrzymywali dezoksycholan amfoterycyny B w dawce mg na kilogram na dzień przez 2 tygodnie, w skojarzeniu z doustną flucytozyną w dawce 100 mg na kilogram dziennie w trzech do czterech podzielonych dawkach. Pacjentom tym podawano flukonazol w dawce 400 mg na dobę przez 8 tygodni. Read more „Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 3”

JAK Hamowanie za pomocą ruksolitynibu w porównaniu z najlepszą dostępną terapią dla mielofibrozy AD 2

Uprawnieni pacjenci mieli dwa czynniki prognostyczne (ryzyko pośrednie-2) lub trzy lub więcej czynników prognostycznych (wysokie ryzyko) zgodnie z międzynarodowym prognostycznym systemem punktacji (w którym czynniki prognostyczne są w wieku> 65 lat, poziom hemoglobiny <10 g na decylitr, liczba leukocytów> 25 x 109 na litr, ?1% krążących mieloblastów i obecność objawów konstytucyjnych), 3 liczba blastów krwi obwodowej mniejsza niż 10%, liczba płytek krwi 100 x 109 lub więcej na litr, a wschodnia Cooperative Oncology Group (ECOG) status sprawności17 na poziomie 3 lub mniej (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza, że pacjent jest w pełni aktywny, wyższe wyniki wskazują na wzrost niepełnosprawności, a 5 wskazuje na zgon, patrz tabela w dodatkowym dodatku, dostępne z pełnym tekstem tego artykułu w) i bez wcześniejszego leczenia inhibitorem JAK. Ponadto, zakwalifikowanych pacjentów nie uznano za odpowiednich kandydatów do przeszczepienia alogenicznych komórek macierzystych w momencie rejestracji. Projekt badania
Pacjentów stratyfikowano zgodnie z wynikiem prognostycznym 3 przy zapisie i losowo przydzielano, w stosunku 2: 1, do otrzymania ruksolitynibu lub najlepszej dostępnej terapii, która obejmowała dowolne dostępne w handlu środki (w monoterapii lub w skojarzeniu) lub w ogóle nie terapię, a które może zostać zmieniony podczas fazy leczenia. Dawka początkowa tabletek ruksolitynibu wynosiła 15 mg dwa razy na dobę, jeśli wyjściowa liczba płytek krwi wynosiła 200 x 109 na litr lub mniej, a 20 mg doustnie dwa razy na dobę, jeśli wyjściowa liczba płytek krwi była większa niż 200 x 109 na litr. Read more „JAK Hamowanie za pomocą ruksolitynibu w porównaniu z najlepszą dostępną terapią dla mielofibrozy AD 2”