Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 9

W 12. miesiącu wyniki w skali wizualno-analogowej i kwestionariuszu 5-D nie różniły się istotnie pomiędzy grupą z kwasem acetylosalicylowym i grupą placebo (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Autotaksyna jest jedyną zmienną, która do tej pory została zidentyfikowana jako związana z ciężkością świądu cholestatycznego.25 Jednak analiza post hoc nie wykazała korelacji między aktywnością autotaksyny a mierzonymi przez pacjenta pomiarami nasilenia świądu (według skali wizualno-analogowej, 5 -D kwestionariusz lub wyniki swędzenia PBC-40) (ryc. S9 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów, którzy zgłosili świąd podczas fazy podwójnie ślepej próby (tabela S7 w dodatkowym dodatku), odsetek pacjentów, którzy otrzymali interwencję (głównie środki maskujące kwasy żółciowe) był podobny we wszystkich grupach (zakres, 50 do 62%). Przerwanie leczenia z powodu świądu wystąpiło u 7 pacjentów (10%) w grupie 10 mg i (1%) w grupie 5-10 mg; żaden pacjent w grupie placebo nie przerwał terapii z powodu świądu. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 9”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 8

Zmiany w poziomach kwasu hialuronowego i TIMP-1 (składniki zwiększonego wyniku zwłóknienia wątroby) nie różniły się istotnie pomiędzy grupą leczoną a grupą placebo; poziom P3NP był znacząco zmniejszony w stosunku do wartości wyjściowej w 12. miesiącu w grupie 10 mg, w porównaniu ze zmianami w stosunku do wartości wyjściowej z placebo (P = 0,04). Szczegóły podano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku. Eksploracyjne punkty końcowe
Poziom IgM był podwyższony w punkcie wyjściowym we wszystkich grupach i był zmniejszony w większym stopniu w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym niż w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań). Zmniejszenie wyjściowych poziomów IgA i IgG było większe w grupie 10 mg niż w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań), a obniżenie poziomu IgG było większe w grupie 5-10 mg niż w grupa placebo (P = 0,02); zmniejszenie poziomu IgA nie różniło się istotnie między grupą placebo i grupą 5-10 mg. Poziom interleukiny-12 znacznie spadł w stosunku do wartości wyjściowych w porównaniu z placebo, w grupie 5-10 mg (P = 0,009) i grupie 10 mg (P = 0,003). Zmiana poziomu interleukiny-23 nie różniła się istotnie pomiędzy grupą leczoną a grupą placebo. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 8”

Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka ad 5

Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia, zostały podsumowane opisowo i zostały ujęte w tabelę jako zdarzenia na 100 pacjento-lat, aby uniknąć zakłóceń spowodowanych różnicami między grupami w czasie trwania ekspozycji na adalimumab lub placebo. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Analizy zostały wykonane przez sponsora testowego za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Przedstawione tutaj dane odzwierciedlają ostateczne dane z prób. Ponieważ włączenie oczu z otworami plamki lub odwarstwieniem siatkówki mogło zakłócić pomiar uveitic obrzęku plamki i środkowej grubości siatkówki, analiza post hoc dwóch drugorzędowych punktów końcowych (czas do OCT dowodu obrzęku plamki i procent zmiany w centralnej grubości siatkówki) przeprowadzili wyłączenie pacjentów z tymi schorzeniami. W przypadku tych analiz do oceny ilościowej obrzęku plamki zastosowano wartości grubości określone przez OCT.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Read more „Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka ad 5”

Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka cd

Zastosowano interaktywny system odpowiedzi głosowej lub odpowiedzi sieciowej, aby przypisać każdemu pacjentowi numer i grupę. Adalimumab i dopasowane placebo zostały dostarczone w fabrycznie napełnionych strzykawkach i podano je podskórnie. Pacjenci w grupie otrzymującej adalimumab otrzymywali dawkę 80 mg na początku badania, a następnie dawki 40 mg co 2 tygodnie, począwszy od tygodnia i kontynuowano przez cały czas trwania badania. Wszyscy pacjenci otrzymali standardową serię z prednizonem o mocy 60 mg na dobę, przy próbie wejścia na rynek (tydzień 0), po czym zastosowano obowiązujący harmonogram zbierania stężeń (Tabela S2 w Dodatku Dodatkowym). Wszyscy pacjenci przerwali leczenie prednizonem do 15. tygodnia.
Wizyty studyjne i punkty końcowe
Wizyty kliniki zaplanowano na przesiewowych; na początku; w tygodniach 1, 4, 6 i 8; i mniej więcej co 4 tygodnie później. Read more „Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka cd”

Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka ad 8

Niewydolność leczenia z powodu nowo aktywnych zmian naczyniowo-żołądkowych była również bardziej powszechna w przypadku placebo niż w przypadku adalimumabu. Obserwacje te są zgodne z wpływem adalimumabu na zapalenie odcinka tylnego. Klinicznie istotne wyniki związane ze stanem zapalnym uveitic (np. Stopnie komórek komory przedniej i szklistego zamglenia, najlepiej skorygowana ostrość widzenia i centralna grubość siatkówki) były istotnie lepsze w przypadku adalimumabu niż w przypadku placebo. Wyniki skuteczności tego kontrolowanego badania są potwierdzone wynikami wcześniejszych niekontrolowanych badań. W prospektywnym, wieloośrodkowym, otwartym badaniu adalimumabu z udziałem pacjentów z opornym na leczenie niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka, u 68% pacjentów spełnione zostały określone kryteria sukcesu klinicznego po 10 tygodniach leczenia.17 W retrospektywnej serii pacjentów z przewlekłym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka utrzymującym się kontrolę stanu zapalnego i oszczędzanie glukokortykoidów osiągnięto u 38% pacjentów po 12 tygodniach iu 57% pacjentów po roku.23 W badaniu prospektywnym obejmującym 131 pacjentów z opornym na leczenie niezarażnym zapaleniem błony naczyniowej oka, prawie połowa z nich miała zapalenie panewki i 31% u których początkowo wystąpił torbielowaty obrzęk plamki, leczenie adalimumabem wiązało się ze znacznym zmniejszeniem grubości plamki w stosunku do wartości wyjściowej oraz z ustąpieniem obrzęku plamki.15 Podobnie, w retrospektywnym, wieloośrodkowym badaniu z udziałem 60 pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem tęczówki, adalimumab zmniejszył obrzęk plamki u 53% z 32 pacjentów, u których wystąpił obrzęk plamki przed leczeniem; poprawiono także ostrość wzroku i komórki komory przedniej 16
Niska immunogenność adalimumabu obserwowana w naszej próbie mieściła się w zakresie częstości obserwowanych dla adalimumabu w innych stanach chorobowych.12 Nie wykryto nowych sygnałów bezpieczeństwa.13,24 Ogólna częstość zdarzeń niepożądanych związanych z adalimumabem była większa niż w przypadku placebo. związane z nimi zdarzenia niepożądane, podobnie jak szybkość ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z adalimumabem oraz działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia, prawdopodobnie z powodu działania immunomodulującego leku. Read more „Adalimumab u pacjentów z aktywnym niezakaźnym zapaleniem błony naczyniowej oka ad 8”

Zarządzanie rakiem prostaty ad 5

Miejscowa wznowa może być wykryta późno, jeśli w ogóle, gdy dodatkowa miejscowa terapia jest niebezpieczna i rzadko skuteczna. Nie opublikowano badań z randomizacją porównujących wskaźniki przeżycia po radioterapii i chirurgii, ale badania populacyjne wykazują niższe wskaźniki przeżycia całkowitego i raka po radioterapii dla wszystkich grup ryzyka.15 Biorąc pod uwagę niski poziom PSA u tego pacjenta i raka małych objętości na biopsji, jest wysoce prawdopodobne (prawdopodobieństwo, 88%), że jego rak jest ograniczony do gruczołu krokowego, co czyni go doskonałym kandydatem do operacji oszczędzających nerwy. Śmiertelność operacyjna u zdrowego 63-latka wynosi mniej niż 0,1%. W wieloinstytucjonalnych badaniach podłużnych dotyczących jakości życia po radykalnej prostatektomii, 2 lata po zabiegu, 20% pacjentów zgłosiło nietrzymanie moczu wymagające codziennego stosowania jednego lub więcej wkładów do inkontynencji, ale uciążliwość i podrażnienie dróg moczowych uległy znacznej poprawie, a ogólna niepokój z objawów moczu była mniejsza niż na początku badania. Funkcje seksualne, a zwłaszcza jakość erekcji, uległy znacznemu pogorszeniu w ciągu pierwszych 3 miesięcy, ale uległy poprawie po 2 latach, szczególnie u młodych mężczyzn o niskim poziomie PSA, którzy przeszli operację oszczędzającą nerwy.8 Chociaż te działania niepożądane są kłopotliwe, mogą one być złagodzone poprzez leczenie, które, choć kłopotliwe, jest szeroko dostępne. Read more „Zarządzanie rakiem prostaty ad 5”

Śmierć wspomagana przez lekarza – od stanu Oregon do stanu Waszyngton

W listopadzie mieszkańcy stanu Waszyngton zagłosowali 58% do 42%, aby umożliwić samobójstwo wspomagane przez lekarzy1. Ustawa o stanie Waszyngton z godnością jest wzorowana na podobnej ustawie, która obowiązuje w Oregonie od października 1997 r. I została utrzymana w mocy. 2006 r. Przez Sąd Najwyższy USA. Read more „Śmierć wspomagana przez lekarza – od stanu Oregon do stanu Waszyngton”

Zapobieganie i leczenie sezonowej grypy ad

Jednak zgodność z tym zaleceniem była niska, nawet wśród pracowników służby zdrowia.9 W sezonie 2003-2004 tylko 43% pracowników służby zdrowia i 21% zdrowych kontaktów domowych osób wysokiego ryzyka zostało zaszczepionych przeciwko grypie. Według Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP), 13 szczepień przeciwko grypie jest obecnie zalecane dla wszystkich osób w wieku 50 lat lub starszych, wszystkich dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat oraz osób w wieku od 19 do 49 lat, które mają warunki medyczne, są w ciąży, są zatrudnione jako pracownicy służby zdrowia lub są kontaktami domowymi osób wysokiego ryzyka (grupa, która obejmuje wszystkie dzieci w gospodarstwie domowym, które są młodsze niż 5 lat). Niemowlęta w wieku poniżej 6 miesięcy, które mają najwyższe wskaźniki hospitalizacji, chociaż nie kwalifikują się do szczepienia, mogą być chronione przez szczepienie ich matek podczas ciąży. 14 Kategorie te obejmują co najmniej 85% całkowitej populacji Stanów Zjednoczonych lub około 250 milionów osób. Read more „Zapobieganie i leczenie sezonowej grypy ad”

Skuteczność szczepionki RTS, S / AS01E przeciwko malarii u dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy

Malaria Plasmodium falciparum jest palącym problemem zdrowotnym na świecie. Poprzednie badanie szczepionki przeciwko malarii RTS, S (skierowane na białko circumsporozoite), podawane wraz z układem adiuwantowym (AS02A), wykazało 30% wskaźnik ochrony przeciwko klinicznej malarii u dzieci w wieku od do 4 lat. Oceniliśmy skuteczność RTS, S podawanego z bardziej immunogennym układem adiuwantowym (AS01E) u dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy, docelową populację na licencję na szczepionkę. Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą próbę losową szczepionki RTS, S / AS01E w porównaniu ze szczepionką przeciw wściekliźnie u dzieci w Kilifi, Kenii i Korogwe w Tanzanii. Pierwszorzędowym punktem końcowym była gorączka o gęstości parazytemii falciparum ponad 2500 pasożytów na mikrolitr, a średni czas obserwacji wynosił 7,9 miesiąca (zakres od 4,5 do 10,5). Read more „Skuteczność szczepionki RTS, S / AS01E przeciwko malarii u dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy”

Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad

Dlatego dwa główne cele planu rozwoju to wykazanie zapobiegania malarii, które występuje u niemowląt, które osiągnęły wiek około 4 miesięcy (kiedy osłabiona jest odporność nabyta przez matkę8) oraz w celu wsparcia włączenia szczepionki RTS, S / AS do EPI, która z powodzeniem rozszerzyła zakres podstawowych szczepionek w krajach rozwijających się.9 Kliniczny plan rozwoju dla szczepionki RTS, S / AS02D (z literą D wskazującą na formułę pediatryczną) był zgodny z dwuetapowym podejściem po próbie potwierdzającej koncepcję6. W pierwszym etapie szczepionkę testowano u niemowląt w Mozambiku z naprzemiennym podawaniem szczepionki przeciw malarii i szczepionki EPI.10 Badanie to wykazało, że kandydat na szczepionkę przeciwko malarii miał obiecujący profil bezpieczeństwa, był immunogenny i zapewniał 65% ochronę przed zakażeniem malarią u niemowląt.10 Opisujemy wyniki jednoczesnego podawania tej szczepionki ze szczepionkami EPI u niemowląt żyjących w strefie wieloletniego przenoszenia malarii w Tanzanii.
Metody
Projekt badania
Ta faza 2B, jednoośrodkowa, podwójnie ślepa, kontrolowana próba została przeprowadzona między lipcem 2006 a lutym 2008 r. Przez Centrum Badań i Szkoleń Bagamoyo, oddział Instytutu Zdrowia Ifakara w Bagamoyo w Tanzanii. Protokół został zatwierdzony przez Instytut Zdrowia Ifakara, Western Institutional Review Board w Stanach Zjednoczonych, National Institute of Medical Research w Tanzanii, Institutional Review Board w London School of Hygiene and Tropical Medicine oraz Swiss Tropical Institute poprzez komisja ds. Read more „Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad”