Zmiany wsteczne w komórkach (zwyrodnienie)

Zmiany wsteczne w komórkach (zwyrodnienie) We wszystkich sprawach zanikowych komórki widujemy często początkowe okresy jakościowych zmian w protoplazmie komórkowej. Są to tzw. zmiany wsteczne, czyli zwyrodnienia (degeneratio) i cechuj ą się one zaburzeniami fizyko-chemicznej budowy i zmianami składu chemicznego protoplazmy. Fizyko-chemiczne zmiany zakłócają dyspersję koloidów i gelatynizację, powodując częściowe ich wypadanie, co wywołuje zmiany w budowie komórki. Zaburzenia te odbijają się na właściwym chemicznie komórki i doprowadzają do znacznego zwiększenia się w komórce białek, tłuszczów, lipidów, glikogenu, barwników komórkowych, ilości wody, wypadnięcia soli i innych składników komórki, powstających albo z rozpadu związków koloidowych samej komórki, albo ze związków wprowadzonych do niej z zewnątrz. Read more „Zmiany wsteczne w komórkach (zwyrodnienie)”

Mechanizm nerkowy

Po uciśnięciu bowiem naczyń jednej zdrowej nerki ciśnienie krwi nie podnosi się trwale, gdyż druga zdrowa nerka niszczy ciało hipertensyjne dzięki wytwarzaniu enzymu hipertensynazy. Jeżeli natomiast spowodujemy niedokrwienie drugiej nerki przez częściowy ucisk tętnicy nerkowej, to powstaje wtedy nadciśnienie utrzymujące się przez długi czas na wysokim poziomie. Jeżeli uciskamy stopniowo tętnicę nerkową jednej nerki, podczas gdy druga jest prawidłowa, to następuje niewielki wzrost ciśnienia krwi, który powoli wyrównuje się, albowiem nerka prawidłowa usuwa ciało hipertensyjne. Usunięcie w tych warunkach nerki zdrowej powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi do wysokiego poziomu. Pomimo że niedokrwiona nerka wytwarza ciało hipertensyjne, bezpośrednia próba wykazania go we krwi zwierząt z nadciśnieniem nie powiodła się. Read more „Mechanizm nerkowy”

Ostatnio próbuje sie tlumaczyc powstawanie nadcisnienia

W obecnej chwili pierwotnego pochodzenia samoistnego nadciśnienia nie można tłumaczyć dotychczas istniejącymi teoriami humoralnymi i nerkowymi. Niemożność bowiem stwierdzenia zmniejszonego dopływu krwi do nerek w chorobie nadciśnieniowej nie przemawia za humoralną teorią nerkową w zjawisku nadciśnienia samoistnego. Ostatnio próbuje się tłumaczyć powstawanie nadciśnienia tzw. teoria aminokwasowa wychodząc z założenia, że w nadciśnieniu zwiększa się zawartość aminokwasów we krwi. Teoria ta jednak nie jest dostatecznie uzasadniona, gdyż wprowadzenie nawet dużej ilości aminokwasów do krwi przez dłuższy okres czasu nie wywołuje nadciśnienia u zwierząt. Read more „Ostatnio próbuje sie tlumaczyc powstawanie nadcisnienia”

Usuniecie nadnerczy u psa z nadcisnieniem powoduje nagly spadek cisnienia

Usunięcie nadnerczy u psa z nadciśnieniem powoduje nagły spadek ciśnienia. Intensywne leczenie takiego psa hormonem kory nadnerczy powoduje stopniowe podwyższenie ciśnienia, które jednak nie osiąga poprzedniej wysokości. Należałoby, więc sądzić, że sprawa ta jest związana raczej z usunięciem kory nadnerczy niż rdzenia. W jaki sposób nadnercza uczestniczą w mechanizmie powstawania nadciśnienia, nie jest ustalone. Niektórzy twierdzą, że nadciśnienie u chorych bywa raczej wywołane uszkodzeniem rdzenia niż kory. Read more „Usuniecie nadnerczy u psa z nadcisnieniem powoduje nagly spadek cisnienia”

Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 8

Ponadto amfoterycyna B i flucytozyna wiązały się z większym prawdopodobieństwem przeżycia bez niepełnosprawności niż monoterapia A. Nasze podstawowe porównania nie uwzględniają wielości. Jak wspomniano powyżej, nie ma zgody co do tego, czy takie dostosowanie jest obowiązkowe, czy nawet pomocne. Nie stwierdziliśmy istotnej różnicy w przeżyciu pomiędzy pacjentami otrzymującymi amfoterycynę B w skojarzeniu z flukonazolem w dużych dawkach a pacjentami otrzymującymi monoterapię amfoterycyną B, chociaż w tej grupie odnotowano mniej zgonów w ciągu 10 tygodni. Read more „Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 8”

Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad 6

Przyczepność była dobra u 318 kobiet (79,5%) i ubogich u 82 (20,5%). Częstość dobrego przylegania była bezpośrednio związana z ostateczną maksymalną tolerowaną dawką leku; Częstość występowania wynosiła 93,5% wśród kobiet przyjmujących pełną dawkę 3,0 gi jedynie 53,3% wśród osób przyjmujących mniej niż 2,0 g leku. Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w zakresie przestrzegania zaleceń. Dyskusja
Nasze badanie wykazało, że u kobiet w ciąży bez cukrzycy, które miały BMI powyżej 35, codzienne podawanie metforminy w okresie od 12 do 18 tygodnia ciąży do momentu porodu nie zmniejszyło mediany liczby urodzeniowej noworodków z punktu zliczania lub częstości występowania dużych – noworodki w wieku produkcyjnym. Jednak metformina wiązała się z mniejszym przyrostem masy ciała w ciąży oraz mniejszą częstością występowania stanu przedrzucawkowego niż w przypadku placebo. Nie było istotnej różnicy między grupami pod względem występowania innych powikłań ciążowych lub niekorzystnych wyników u płodu lub noworodka.
Działania niepożądane, w tym nudności i wymioty, biegunka i ból głowy, były zgodne z oczekiwaniami podczas ciąży, ale częstość występowania działań niepożądanych była znacznie wyższa w grupie otrzymującej metforminę niż w grupie placebo. Read more „Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad 6”

JAK Hamowanie za pomocą ruksolitynibu w porównaniu z najlepszą dostępną terapią dla mielofibrozy AD 2

Uprawnieni pacjenci mieli dwa czynniki prognostyczne (ryzyko pośrednie-2) lub trzy lub więcej czynników prognostycznych (wysokie ryzyko) zgodnie z międzynarodowym prognostycznym systemem punktacji (w którym czynniki prognostyczne są w wieku> 65 lat, poziom hemoglobiny <10 g na decylitr, liczba leukocytów> 25 x 109 na litr, ?1% krążących mieloblastów i obecność objawów konstytucyjnych), 3 liczba blastów krwi obwodowej mniejsza niż 10%, liczba płytek krwi 100 x 109 lub więcej na litr, a wschodnia Cooperative Oncology Group (ECOG) status sprawności17 na poziomie 3 lub mniej (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza, że pacjent jest w pełni aktywny, wyższe wyniki wskazują na wzrost niepełnosprawności, a 5 wskazuje na zgon, patrz tabela w dodatkowym dodatku, dostępne z pełnym tekstem tego artykułu w) i bez wcześniejszego leczenia inhibitorem JAK. Ponadto, zakwalifikowanych pacjentów nie uznano za odpowiednich kandydatów do przeszczepienia alogenicznych komórek macierzystych w momencie rejestracji. Projekt badania
Pacjentów stratyfikowano zgodnie z wynikiem prognostycznym 3 przy zapisie i losowo przydzielano, w stosunku 2: 1, do otrzymania ruksolitynibu lub najlepszej dostępnej terapii, która obejmowała dowolne dostępne w handlu środki (w monoterapii lub w skojarzeniu) lub w ogóle nie terapię, a które może zostać zmieniony podczas fazy leczenia. Dawka początkowa tabletek ruksolitynibu wynosiła 15 mg dwa razy na dobę, jeśli wyjściowa liczba płytek krwi wynosiła 200 x 109 na litr lub mniej, a 20 mg doustnie dwa razy na dobę, jeśli wyjściowa liczba płytek krwi była większa niż 200 x 109 na litr. Read more „JAK Hamowanie za pomocą ruksolitynibu w porównaniu z najlepszą dostępną terapią dla mielofibrozy AD 2”

Badanie przesiewowe na raka prostaty u mężczyzn w wieku 75 lat lub starszych ad

Badanie interwencyjne raka prostaty a badanie obserwacyjne (PIVOT), w którym około trzy czwarte uczestników miało zdiagnozowaną chorobę nowotworową za pomocą badania przesiewowego PSA. Wyniki PIVOT spodziewane są w 2010 roku. Podobnie jak w skandynawskim badaniu, mężczyźni w wieku 75 lat i starsi nie byli zarejestrowani. Skutek konkurencyjnych zagrożeń osłabiłby również korzyści związane z badaniem przesiewowym i próbą leczenia u mężczyzn w wieku 75 lat i starszych. Biorąc pod uwagę powolny wzrost większości nowotworów prostaty i wynikające z tego długie czasy między wykrywalnością a chorobą kliniczną, mężczyźni mogą potrzebować życia znacznie dłużej niż 10 lat, aby czerpać korzyści z badań przesiewowych PSA – i oczywiście zapobieganie śmierci z powodu raka prostaty nie obdarzyć nieśmiertelność. Read more „Badanie przesiewowe na raka prostaty u mężczyzn w wieku 75 lat lub starszych ad”

Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad 8

Badanie związku między mianami przeciwciał a ryzykiem zakażenia wykazało, że podwojenie miana przeciwkrwioporozoitów odpowiadało 16% zmniejszeniu ryzyka zakażenia i że istniała znacząca różnica w miana między noworodkami otrzymującymi szczepionkę RTS, S / AS02D, która nie zostały zarażone i osoby zakażone (74,8 vs. 17,8 jednostek ELISA na mililitr, P = 0,03). Dyskusja
W naszym badaniu stosowanie szczepionki przeciwko malarii RTS, S, sformułowanej w układzie adiuwantowym AS02, w przypadku jednoczesnego podawania niemowlętom z innymi rutynowo dostarczanymi immunizacjami EPI, nie stanowiło żadnego oczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa i nie zakłócało immunogenności wielu współpodawanych antygeny. Wyniki są zgodne z wynikami próby, w której podanie szczepionki RTS, S / AS02D niemowlętom z Mozambiku nastąpiło naprzemiennie z zaszczepieniem EPI. 10 Niższa gorączka była zgłaszana częściej u niemowląt otrzymujących szczepionkę RTS, S / AS02D. Read more „Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad 8”

Trial of Combination Leczenia przeciwmalaryczne u dzieci z Papui Nowej Gwinei ad 10

U dzieci z malarią falciparum zaobserwowano niespodziewanie wysoki wskaźnik ścierania, który otrzymał pirymetaminę chlorochiny – sulfadoksyny. To potencjalne źródło uprzedzeń mogło odzwierciedlać stosunkowo powolną początkową reakcję symptomatyczną lub rozczarowanie rodziców lub opiekunów, że ich dzieci nie otrzymały jednego z nowych sposobów leczenia. Jednak nawet jeśli wszystkie te dzieci ukończyłyby badanie z odpowiednią kliniczną i pasożytniczą odpowiedzią, wskaźnik niepowodzenia chlorchino-sulfadoksyny-pirymetaminy byłby stosunkowo wysoki. Stosunkowo mała liczba dzieci w grupach leczonych P. vivax oraz fakt, że korekcja PCR w przypadku reinfekcji nie jest obecnie możliwa dla tego gatunku plazmidu, oznacza, że dane te należy traktować jako wstępne. Read more „Trial of Combination Leczenia przeciwmalaryczne u dzieci z Papui Nowej Gwinei ad 10”