Zanik z powodu ucisku

Zanik z powodu ucisku W zanikach spowodowanych czynnikiem mechanicznym, czyli uciskiem odgrywają rolę dwie sprawy. Jedna z, nich to ucisk na komórki, zmieniający kształt i wielkość ich, co nie sprzyja odpowiedniej do zapotrzebowania asymilacji, druga to sprawa ukrwienia. Ucisk bowiem powoduje zmniejszenie się szerokości łożyska naczyń i wskutek tego gorszy dopływ krwi do przestrzeni międzykomórkowej, W związku ,z tym niedostatecznie dopływają produkty odżywcze do tkanek uciśniętych. Jest to też swego rodzaju zanik, spowodowany niedożywieniem. Obok jednak zmian z niedożywienia komórki, spowodowanych gorszym dopływem ciał odżywczych, występuje w tym typie zaniku i gorszy odpływ wytworów przemiany materii komórkowej, wywołany również uciskiem naczyń żylnych i chłonnych. Read more „Zanik z powodu ucisku”

Mechanizm powstawania zmian w krazeniu naczyniowym w stwardnieniu tetnic

Mechanizm powstawania zmian w krążeniu naczyniowym w stwardnieniu tętnic przedstawia się w ten sposób, że w początkowych okresach stwardnienia tętnic sprężystość naczyń zwiększa się. Sprężystość jednak naczyń równocześnie traci swoją doskonałość, to znaczy, że naczynie łatwo rozciąga się skurczową falą krwi, lecz nie powraca już tak sprawnie do swego pierwotnego stanu. Powstaje, więc pewne rozszerzenie naczynia. i jego wydłużenie, co przejawia się np. na skroniach, jako wężykowatość naczyń. Read more „Mechanizm powstawania zmian w krazeniu naczyniowym w stwardnieniu tetnic”

Czynnik nerwowy

Czynnik nerwowy odgrywa więc jedną z zasadniczych ról w patogenezie stwardnienia tętnic. U ludzi, bowiem, u których proces pobudzenia w korze mózgowej jest wzmożony i w związku z tym zakłócona równowaga w czynności układu wegetatywnego, znacznie szybciej występuj e stwardnienie tętnic. Rola czynników chemicznych Do ciał chemicznych sprzyjających powstawaniu stwardnienia tętnic należy alkohol, dym tytoniowy, ołów, niektóre jady bakteryjne oraz jady powstające wewnątrz ustroju. Przewlekłe zatrucie alkoholem według danych klinicznych sprzyja powstawaniu stwardnienia naczyń, chociaż badania anatomo-patologiczne nie potwierdzają tego. W przewlekłym zatruciu alkoholem chodzi o zakłócenie przemiany materii, zwłaszcza tłuszczowej, oraz zmiany wsteczne powstające w wątrobie, wskutek czego traci ona zdolność odtruwania jadów powstających wewnątrz ustroju. Read more „Czynnik nerwowy”

Wysokosc cisnienia krwi zalezy od czestosci i sily skurczów sers

Wysokość ciśnienia krwi zależy od częstości i siły skurczów sers. Oba te czynniki zwykle wzajemnie się wyrównujące warunkują ilość wyrzucanej krwi w jednostce czasu do naczyń, a tym samym i wysokość ciśnienia krwi. Jeżeli zmniejsza się liczba i siła uderzeń serca, Jak np. przy drażnieniu nerwów błędnych lub w osłabieniu czynności serca, to ciśnienie krwi spada bardzo znacznie. W kierunku przeciwnym działają nerwy współczulne i wzmożona praca serca, 3 Wielkość oporów w łożysku krwionośnym również wpływa na ciśnienie krwi. Read more „Wysokosc cisnienia krwi zalezy od czestosci i sily skurczów sers”

Wedlug Helmanna nadcisnienie jest czynnosciowym przesunieciem w ukladzie hemodynamicznym

Według Helmanna nadciśnienie jest czynnościowym przesunięciem w układzie hemodynamicznym wywołanym zaburzeniem czynności nerwów naczyniowych. To zaburzenie jest według niego pochodzenia przeważnie ośrodkowego, rzadziej obwodowego, zaburzenia z obwodu w większości przypadków powstają na drodze odruchowej poprzez ośrodkowy układ nerwowy. Przyczyną zaburzeń naczyniowych mogą być podrażnienia nerwowe na obwodzie powstałe wskutek bodźców mechanicznych, fizycznych, chemicznych, toksycznych, naczyniowych i odruchowych, które wywołują stany podrażnienia w ośrodkowym układzie nerwowym, przenoszone z powrotem na obwód i wywołujące zmiany napięcia naczyń. Inne stanowisko w poglądzie na patogenezę nadciśnienia zajmuje Lang. Twierdzi on, że u osób z nadciśnieniem podrażnienia psychiczne wywołują większe podniesienie ciśnienia tętniczego niż u ludzi z prawidłowym ciśnieniem krwi. Read more „Wedlug Helmanna nadcisnienie jest czynnosciowym przesunieciem w ukladzie hemodynamicznym”

Tętniak paranowotworowy w raku jajnika AD 3

Uzyskano krzywe przeżycia Kaplana-Meiera i porównano je ze statystyką log-rank. Wielowymiarową analizę tych danych przeprowadzono za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Aby ustalić, czy poziomy cytokiny w trombopoetyce w osoczu były związane z liczbą płytek krwi u 150 pacjentów ze świeżo rozpoznanym nabłonkowym rakiem jajnika, obliczyliśmy współczynnik korelacji rang Spearmana dla każdej pary skojarzeń i przetestowaliśmy istotną różnicę od 0. Zastosowaliśmy testy sumy rang Wilcoxona do określić różnice w cytokinach trombopoetycznych między pacjentami z prawidłową liczbą płytek krwi (150 000 do 450 000 na milimetr sześcienny) i pacjentami z dużą liczbą zliczeń (> 450 000 na milimetr sześcienny). Read more „Tętniak paranowotworowy w raku jajnika AD 3”

Uposledzenie wydzielania sliny parasympatycznej

Upośledzenie wydzielania śliny parasympatycznej, spowodowane przewagą układu współczulnego nad przywspółczulnym, byłoby również dodatkowym czynnikiem utrzymującym ciśnienie na wyższym poziomie z powodu braku swoistych ciał hipotensyjnych śliny. Ślina, bowiem jest jednym z czynników podtrzymujących stan rozszerzenia naczyń przewodu pokarmowego, co sprzyja czynnościom wydzielniczym gruczołów trawiennych Walawski. Przewlekła suchość w jamie ustnej powstaje najczęściej z powodu zaburzeń układu wegetatywnego, w których występuje przewaga nerwu współczulnego. Udało się to stwierdzić także w durze plamistym, w przebiegu, którego układ przywspółczulny jest czynnościowo porażony Gerner Walawski. Teoria hormonalna W patogenezie nadciśnienia samoistnego należy również wziąć pod uwagę wadliwą czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania. Read more „Uposledzenie wydzielania sliny parasympatycznej”

Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 4

Planowana próba obejmowała 297 pacjentów. Podstawowymi celami tego badania były porównania przeżycia po 14 i 70 dniach dwóch skojarzonych terapii, odpowiednio, z monoterapią amfoterycyną B. Czas do zgonu porównano między grupami leczenia w dniu 14, 70 i 182 dnia z zastosowaniem modelu regresji Coxa, przy czym wskaźniki leczenia były jedynymi współzmiennymi. Potencjalną heterogeniczność efektu leczenia w zależności od zmiennych towarzyszących testowano przy użyciu testu stosunku prawdopodobieństwa do interakcji. Read more „Kombinowana terapia przeciwgrzybicza w Cryptococcal Meningitis AD 4”

Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad 7

Jedno badanie z udziałem 40 kobiet, które otrzymywały metforminę w dawce 1,7 g na dzień lub placebo, wykazało, że metformina nie miała znaczącego wpływu na wagę urodzeniową noworodka lub na występowanie stanu przedrzucawkowego lub ciężarnej cukrzycy ciężarnej. [29] Wyniki te zostały potwierdzone w szerszym badaniu z udziałem 273 kobiet i wyższej dawki metforminy wynoszącej 2,0 g na dobę; Badanie to wykazało, że kobiety, które otrzymały ten lek, miały znacznie mniejszą masę ciążową matki niż te, które otrzymywały placebo, ale że metformina nie była związana ze znacząco niższą medianą masy urodzeniowej noworodka lub częstością występowania stanu przedrzucawkowego, cukrzycy ciążowej lub przedwczesnego porodu.30 Przeciwnie, badanie z udziałem 40 kobiet wykazało, że metformina w dawce 1,7 g na dzień była związana ze znacznie niższym odsetkiem stanu przedrzucawkowego niż odsetek kobiet, które otrzymywały placebo.31 Inne badanie z udziałem 40 kobiet wykazało, że metformina w dawce 850 mg na dzień, w porównaniu z placebo, nie miało znaczącego wpływu na częstość występowania cukrzycy ciążowej.32 W jednym z niedawno randomizowanych, kontrolowanych badań, dotyczących wpływu preparatu Metformin na wyniki badań matki i płodu u otyłych kobiet w ciąży (EMPOWaR), zbadano wpływ metforminy w dawce 2,5 g na dobę, podawanej od 16 do 18 tygodnia ciąży do porodu, u 449 białych kobiet bez cukrzycy, u których BMI przekraczało 30,33 To badanie nie wykazało istotnych różnic między grupą metforminy a grupą placebo w medianie masy urodzeniowej, zwiększeniu masy ciała ciężarnej matki, wskaźniku stanu przedrzucawkowego lub częstości występowania niepłodności okołoporodowej. wydarzenia. W naszym badaniu uwzględniono wszystkie grupy rasowe, aby wyniki były potencjalnie możliwe do zastosowania w populacji ogólnej. Używaliśmy również punktu odcięcia BMI 35, a nie 30, ponieważ częstość występowania niepożądanych skutków ciąży jest znacznie wyższa, gdy wskaźnik BMI matki przekracza 35, gdy jest ponad 30; granica 35 punktów pozwoliła badaniom na uzyskanie odpowiedniej mocy przy mniejszym rozmiarze próby. Na koniec użyliśmy 3,0 g dawki metforminy w porównaniu z dawką 2,5 g stosowaną w badaniu EMPOWaR, aby uniknąć potencjalnej krytyki, w przypadku braku efektu dawka była niewystarczająca, szczególnie u kobiet z bardzo wysokim BMI.
Badanie EMPOWaR miało 15 ośrodków uczestniczących; nasze badanie miało tylko 3 ośrodki uczestniczące, co umożliwiło ściślejszy nadzór nad badaniem i bezpośredni kontakt z większością pacjentów przez niewielką grupę badaczy. Read more „Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad 7”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 7

Aktywacja receptora farnezoidowego X i poziomy kwasu żółciowego w osoczu w fazie podwójnie ślepej, zgodnie z grupą próbną. Średnie wartości współczynnika wzrostu fibroblastów 19 (FGF-19) wzrosły (panel A), podczas gdy średnie wartości dla plazmy żółciowej kwasy uległy zmniejszeniu (panel B) w dwóch grupach kwasu obetycholowego. Słupki błędów na panelu A wskazują zakres międzykwartylowy oraz te w odchyleniach standardowych panelu B. W odniesieniu do całkowitego stężenia kwasu żółciowego w osoczu, dane przedstawiono tylko dla pacjentów otrzymujących ursodiol. Wartości P dla porównania każdej grupy leczenia z grupą placebo w odniesieniu do zmiany wartości wyjściowej na poziomie FGF-19 obliczono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. W celu analizy poziomów kwasu żółciowego w osoczu, wartości P dla porównań w grupie leczonej pochodzą z testu t-Studenta dla pary. W porównaniu z wartościami wyjściowymi dla placebo, obserwowano znaczące zmniejszenie wartości wyjściowych poziomów kwasów żółciowych i zależne od dawki zwiększenie od poziomu wyjściowego w poziomie FGF-19 w każdej grupie z kwasem acetylosalicylowym (p <0,01 dla wszystkich porównań), zgodne z aktywacją FXR (rysunek 3). Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 7”