W Zwiazku Radzieckim stwierdzono masowosc zachorowan na nadcisnienie

W Związku Radzieckim stwierdzono masowość zachorowań na nadciśnienie ludzi przedtem zupełnie zdrowych, którzy podczas oblężenia Leningradu pozostawali w mieście. Dotyczyło to również żołnierzy walczących w pierwszych liniach frontu w przeciwieństwie do żołnierzy znajdujących się na tyłach. Wpływ ogromnego napięcia psychicznego był źródłem zaburzeń naczyniowych w kierunku ich zwężenia i powstawania wskutek tego nadciśnienia przez działanie na ośrodki regulujące stan naczyń. Reakcje uczuciowe mogą więc wpływać na ciśnienie krwi. Badania na psach i kotach wykazały, że krótka, gwałtowna reakcja uczuciowa wybitnie zmienia ciśnienie krwi. Read more „W Zwiazku Radzieckim stwierdzono masowosc zachorowan na nadcisnienie”

Uposledzona czynnosc watroby oraz trzustki

Upośledzona czynność wątroby oraz trzustki, która nie wydziela dostatecznej ilości insuliny i wagotoniny, mogłaby być jedną z przyczyn nadciśnienia samoistnego. Zresztą dziś już nie ulega wątpliwości, że zaburzenia czynności wątroby odgrywają dużą rolę w patogenezie niektórych postaci nadciśnienia. Wyciągi, bowiem z wątroby mają działanie bądź podwyższające, bądź obniżające ciśnienie krwi w zależności od sposobu ich przygotowania. Doświadczenia dowodzą, że krew pobrana na szczycie trawienia od zwierząt ze zdrową wątrobą ma większe właściwości skurczania naczyń w porównaniu z krwią pobraną w okresie przed trawieniem. Wątroba, więc odgrywa pewną rolę w regulacji zjawisk naczyniowych, jeżeli zaś będzie ona uszkodzona i wystąpią zaburzenia czynności przyswajania, to tym bardziej odbije się to na sprawności regulacyjnej naczyń. Read more „Uposledzona czynnosc watroby oraz trzustki”

Tętniak paranowotworowy w raku jajnika AD 10

Wyniki tego badania, uzyskane na podstawie zbieżnych informacji klinicznych, jak również manipulacji farmakologicznych i genetycznych, nie tylko ujawniają złożoną sygnalizację parakryn odpowiedzialną za trombocytozę paranowotworową w raku jajnika, ale także wskazują na zasadniczą rolę płytek krwi w kierowaniu biologicznymi mechanizmami złośliwych nowotworów. Na przykład aktywność sekrecyjna płytek krwi może ustabilizować unaczynienie guza i zapobiegać krwotokowi śródnowotworowemu. Czynniki pochodzenia płytkowego związane z utrzymaniem integralności angiogennych naczyń krwionośnych i typu komórek, na które wpływają płytki krwi, nie są w pełni znane24. Biorąc pod uwagę rolę perycytów w podtrzymywaniu i stabilizowaniu małych naczyń krwionośnych, możliwe jest, że płytki krwi regulują homeostazę naczyń krwionośnych, w częściowo poprzez pielęgnowanie perycytów. Read more „Tętniak paranowotworowy w raku jajnika AD 10”

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad

Kwas obetycholowy ma około 100 razy większą siłę aktywacji w aktywacji FXR niż kwas chenodeoksycholowy.11 Sygnalizacja FXR chroni hepatocyty przed toksycznością kwasu żółciowego poprzez upośledzanie syntezy kwasów żółciowych i stymulowanie choleresy poprzez regulację w górę przenośników kwasów żółciowych.12 Ponadto FXR reguluje inne ścieżki z bezpośrednim działaniem przeciwzapalnym i przeciwfibrotycznym.13-15 W dwóch 12-tygodniowych badaniach fazy 2 dzienne dawki do 50 mg kwasu obeticholowego spowodowały zmniejszenie od poziomu podstawowego poziomów fosfatazy alkalicznej i bilirubiny, które były znacznie większe niż w przypadku placebo. 16 Jednakże, zależne od dawki zwiększenie częstości występowania i nasilenie świądu były widoczne, szczególnie przy dawkach większych niż 10 mg. Celem naszego badania fazy 3 była ocena długoterminowego profilu skuteczności, bezpieczeństwa i działań niepożądanych kwasu obeticholowego u pacjentów z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych, którzy otrzymywali dawki dzienne 5 mg lub 10 mg.
Metody
Uczestnicy
Pacjenci w wieku 18 lat lub starsi, którzy otrzymali diagnozę pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych7,8 zostali zwerbowani w 59 ośrodkach w 13 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Kryterium wejściowym był poziom alkalicznej fosfatazy wynoszący co najmniej 1,67-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub nienormalny całkowity poziom bilirubiny wynoszący mniej niż 2-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu. Pierwszy pacjent został zapisany w marcu 2012 r., A ostatni pacjent ukończył fazę podwójnie ślepej próby w grudniu 2013 r.
Wersja próbna
Międzynarodowe badanie skuteczności PBC OCA (POISE) było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, 12-miesięcznym, 3-etapowym, równoległym badaniem. Read more „Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad”

Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej ad 6

Począwszy od dawki 100 mg raz na dobę, obłożenie BTK było całkowite (99 do 100%) 4 godziny po podaniu i mieściło się w zakresie od 87 do 95% przed podaniem dawki z dawką raz na dobę. Ponieważ acalabrutinib nie ma akumulacji w osoczu, zbadaliśmy wykonalność i bezpieczeństwo schematu dawkowania 100 mg dwa razy na dobę. Figura 1C pokazuje polepszenie zajętości BTK w 99% 4 godziny po podaniu dawki i 97% przed podaniem dawki w dniach 8 i 28. Przerwa w sygnalizacji receptora komórek B była również oceniona przez pomiar fosforylowanego BTK, jak pokazano na Figurze 1D. Po leczeniu acalabrutinibem obserwowano całkowitą utratę ufosforylowanego BTK w odpowiednich punktach czasowych we wszystkich kohortach. Ocena funkcji in vivo płytek izolowanych z krwi pacjentów otrzymujących acalabrutinib lub ibrutinib (jako kontrola pozytywna) ujawniła zmniejszenie oddziaływań płytki z płytką naczynia w tym ostatnim, ale nie w przypadku modelu z humanizowanym mysim modelem zakrzepicy (ryc. Bezpośrednią cytotoksyczność zależną od komórek zabijających komórki naturalne oceniano przy użyciu krwi obwodowej od pacjentów. Read more „Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej ad 6”

Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej

Nieodwracalne hamowanie kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) przez ibrutinib stanowi ważny postęp terapeutyczny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Jednak ibrutinib hamuje również nieodwracalnie alternatywne cele kinazy, co potencjalnie zmniejsza jej indeks terapeutyczny. Acalabrutinib (ACP-196) jest bardziej selektywnym, nieodwracalnym inhibitorem BTK, opracowanym specjalnie w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności inhibitorów BTK pierwszej generacji. Metody
W tym niekontrolowanym, wieloośrodkowym badaniu fazy 1-2 podawano doustny acalabrutinib 61 pacjentom z nawrotem CLL w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności, farmakokinetyki i farmakodynamiki acalabrutynibu. Pacjenci byli leczeni acalabrutinibem w dawce od 100 do 400 mg raz na dobę w części zwiększania dawki (faza 1) i 100 mg dwa razy na dobę w części ekspansyjnej (faza 2).
Wyniki
Mediana wieku pacjentów wynosiła 62 lata, a pacjenci otrzymali medianę trzech poprzednich terapii CLL; 31% miało delecję chromosomu 17p13.1, a 75% miało zmienione geny łańcucha ciężkiego niezmutowanych immunoglobulin. W części badania dotyczącej zwiększenia dawki nie wystąpiły toksyczne efekty ograniczające dawkę. Read more „Acalabrutinib (ACP-196) w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej”

Terapie w świecie rzeczywistym i problem malarii Vivax

Wellems i Miller1 pisali o dwóch światach malarii: jednym z mieszkańców obszarów tropikalnych obszarów wiejskich, w których choroba jest endemiczna, a także innych podróżnych z tych obszarów, którzy zazwyczaj mają większe zasoby. Rozróżnienie to jest ostre, ważne i ważne w rozważaniu opracowania narzędzi do walki z globalnym obciążeniem malarią. Narkotyki uważane za bezpieczne i skuteczne w jednym świecie mogą nie być takie w drugim.2 Większość z setek milionów ludzi, u których rozwinie się malaria w ciągu najbliższego roku, będzie otrzymywać i przyjmować leki przeciwmalaryczne bez nadzoru lekarskiego. Chociaż udzielanie licencji na złożone lub źle tolerowane schematy leczenia wymagające klinicznego przeglądu pod kątem przeciwwskazań może być doskonale odpowiednie dla populacji mających dostęp do ścisłego nadzoru klinicznego, dystrybucja tego samego schematu w tropikach wiejskich jest lekkomyślna. Dwa inne światy malarii to te z lub bez endemicznego Plasmodium vivax. Read more „Terapie w świecie rzeczywistym i problem malarii Vivax”

Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad 6

Gorączkę zgłaszano częściej po podaniu szczepionki RTS, S / AS02D z DTPw / Hib niż po podaniu szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B z DTPw / Hib (odpowiednio 29,6% i 13,6%). Większość gorączki miała stopień lub stopień 2 w stopniu nasilenia (<39 ° C); Zgłaszano tylko jedną gorączkę 3 stopnia (.39 ° C) po trzeciej dawce szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B. Drażliwość, senność i utrata apetytu rejestrowano po podobnych dawkach obu szczepionek; żaden z tych objawów nie był w stopniu 3. stopnia.
W ciągu pierwszych 30 dni po szczepieniu niezamawiane objawy pojawiły się u 80,6% niemowląt otrzymujących szczepionkę RTS, S / AS02D oraz u 82,9% osób otrzymujących szczepionkę przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (tab. Read more „Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki malarycznej RTS, S / AS02D u niemowląt ad 6”